762173
Hållbarhet

Kvalitet och miljö

Om ExTe

Hållbar utveckling

Vår tillväxt ska bygga på en hållbar utveckling av företaget, där människors hälsa, miljön och samhället är givna delar i att nå lönsamhet.

 

Kvalitetspolicy

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför världsledande lastförankringsutrustning för effektiva och säkra virkestransporter på väg och järnväg. Vi bidrar till bättre lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö för åkare och operatörer över hela världen.

Våra strategier är engagerade medarbetare, leda utvecklingen, hållbar lönsamhet och att vara premiumleverantör. Vårt arbetssätt drivs därför av våra värderingar som skapar grunden för stabilitet och trygghet i verksamheten.

Kvalitet är samtliga medarbetares och samarbetspartners ansvar och vårt kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla medarbetare och samarbetspartners. Vi jobbar därför kontinuerligt med att ha rätt resurser och vårt arbetssätt beskrivs i vårt kvalitetsledningssystem. Vi ska ständigt förbättra arbetet med kvalitetsfrågor för att uppnå bättre kvalitetsprestanda.

Vi följer och håller oss kontinuerligt uppdaterade av lagar och andra bindande krav. Vårt ledningssystem skall vara certifierat enligt kraven i ISO 9001.

Miljöpolicy

Vår affärside är att vi utvecklar, tillverkar och marknadsför världsledande lastförankringsutrustning för effektiva och säkra virkestransporter på väg och järnväg. Vi bidrar till bättre lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö för åkare och operatörer över hela världen.

Vår tillväxt ska bygga på en hållbar utveckling av företaget, där människors hälsa, miljön och samhället är givna delar i att nå lönsamhet. Vi arbetar för en miljömässigt sund utveckling av vår verksamhet, våra produkter och tjänster. Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och genom att bedriva en verksamhet med ekonomisk stabilitet bidrar vi till sysselsättning och välfärd i samhället. Genom våra värderingar skapar vi grunden för stabilitet och trygghet.

ExTe vill bidra till ett hållbart samhälle för kommande generationer genom att sträva efter hållbar resursanvändning och skydda den omgivande miljön. Vi skall uppfylla och efterleva de lagar och andra bindande krav som vi berörs av och därför utvärderas och övervakas verksamhetens miljöpåverkan kontinuerligt.

Vårt miljöledningssystem ska vara certifierat enligt kraven i ISO 14001 och integreras som en naturlig del i vårt arbete i syfte att ständigt förbättra miljöprestandan, förebygga olyckor och ohälsa samt förebygga förorening till den yttre miljön för att bidra till en hållbar miljöutveckling.

Vi upprättar tydliga mål för våra betydande miljöaspekter som harmonierar med de globala målen samt de svenska miljökvalitetsmålen. Målen skall vara väl kända i verksamheten och föra vårt miljöarbete framåt.

Vår kommunikation skall kännetecknas av öppenhet och saklighet så vår miljöpolicy skall vara känd inom hela verksamheten samt finnas tillgänglig för alla våra intressenter.

Vår marknadsorganisation